Arbeidsrecht


 

Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Iedere werknemer in Nederland is via zijn werkgever verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. De eerste 104 weken is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Doorgaans is dit het eerste jaar 70% van het loon. Bij coa kan hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld het eerste jaar maximaal 100% en in het 2e jaar 70%. Daarna kan een aanvraag worden gedaan voor een uitkering voor langdurig zieken bij het UWV. Indien uw werkgever het loon niet doorbetaalt of zijn verplichtingen als werkgever niet goed nakomt, moet u uw werkgever hierop aanspreken. Zie verder Arbeidsongeschiktheid

Als het UWV u geen uitkering toekent omdat zij u niet ziek vinden dan is bezwaar en beroep bij de Rechtbank mogelijk.

Ontslag

Als u in loondienst bent, heeft u een arbeidsovereenkomst. Dat kan voor bepaalde en onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt na verloop van de tijd die is overeengekomen.

Een werkgever kan u ontslag geven om verschillende redenen. In de wet worden een aantal dringende redenen genoemd, bij voorbeeld ongeschiktheid voor het werk.

De werkgever kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen wegens een dringende reden, het ontslag op staande voet.

Daarbij moet de werkgever een procedure in acht nemen.

In economisch slechte tijden kan de werkgever u ontslag verlenen wegens economische redenen. Hiervoor moet de werkgever toestemming hebben van de het UWV. Vaak is hierbij een sociaal plan van kracht.